Докладът за устойчиво развитие за 2022 г. на TOI TOI & DIXI - повод за радост и гордост

Първият базиран на международния стандарт на Глобалната инициатива за отчетност (GRI) Доклад за устойчиво развитие на нашия холдинг TOI TOI & DIXI, вече е достъпен онлайн. 

Фокусът на Доклада е върху изпълнението на стратегията за устойчиво развитие в оперативните процеси на водещите пет европейски дружества на компанията, а именно Германия, Чехия, Полша, Испания и Швейцария. Докладът включва информация от изминалата година (2022 г.) до датата на приключването му през май 2023 г. С обхватa на Доклада се гарантира, че отчитането е едновременно подробно и представително. 

Стремежът на TOI TOI & DIXI е да извършва дейността си по начин, който пести ресурси и опазва околната среда. Чрез непрекъснато подобряване на продуктите и услугите, чрез намаляване на въздействието на дейностите върху околната среда и чрез осигуряване на уважителна и безопасна работна среда за всички над 5230 служители в 30 страни, TOI TOI & DIXI активно допринася за устойчивото развитие и се откроява като лидер в областта. 

Стратегията за устойчиво развитие на компанията се основава на три стълба: "Продукти и услуги", "Околна среда" и "Служители". Всеки от тези стратегически стълбове е структуриран в области на действие, което позволява на TOI TOI & DIXI да управлява дейностите си за устойчиво развитие систематично и с дългосрочна перспектива.  

Продукти и услуги 

TOI TOI & DIXI се стреми да предлага иновативни решения, които да отговарят на нуждите на клиентите и на устойчивото развитие. Що се отнася до нуждите на клиентите, компанията осигурява възможно най-високи нива на хигиена, като последователно увеличава броя на мобилните тоалетни в портфолиото си, които имат мивки и дозатори за дезинфектант. Ангажиментът за постигане на най-високи нива на хигиена се вижда и от новата тоалетна кабина TOI® HYGIENE+, в която ключовите компоненти са изработени с помощта на иновативен антимикробен материал.  

А що се отнася до политиката за устойчиво развитие, TOI TOI & DIXI инвестира в дълготрайността на продуктите, енергийната ефективност и използването на екологично чисти материали. Един от основните начини, по които компанията прави това, е като увеличава процента на рециклираните материали в своите продукти. Новите тоалетни кабини DIXI® GREEN са ярък пример, тъй като са изработени от минимум 50% рециклирана пластмаса, голяма част от която се състои от стари риболовни принадлежности. 

Околна среда 

Опазването на околната среда е тема, към която компанията се отнася много сериозно, и активно предприема стъпки за намаляване на емисиите и избягване на замърсяването. Така например последователно преминава към алтернативни технологии за задвижване на автопарка от сервизни автомобили, тъй като в момента това е най-големият ресурс, с който разполага, за да намали емисиите си на CO2. Също така се отнася сериозно по отношение на ефективното и щадящо използване на природните ресурси на нашата планета. Затова TOI TOI & DIXI стандартизира и оптимизира процесите и услугите, за да намали до минимум използването на вода и химикали. Непрекъснатите изследвания в областта на усъвършенстването на процесите означават, че компанията постоянно намалява своя отпечатък върху околната среда. 

Служители 

TOI TOI & DIXI цени високо и поема отговорност към своите служители, защото осъзнава, че компанията нямаше да има успеха, който има днес, без тях, без техния труд, без тяхната ангажираност и мотивация. Тази отговорност включва осигуряването на безопасна работна среда - област, в която намаляването на броя на злополуките е основен приоритет. TOI TOI & DIXI свежда до минимум рисковете за своите служители чрез последователно и безкомпромисно управление на здравето и безопасността. Компанията отдава голямо значение и на разширяването и подобряването на предлаганото вътрешнофирмено обучение. Това е така, защото непрекъснатото обучение и професионално развитие е ключът към това да бъде дадена възможност на служителите постоянно да разширяват своите знания и опит. Наред с това компанията активно създава корпоративна култура, основана на откритост, разнообразие и взаимно уважение. Това изисква диалог и един от най-важните начини, по които го осъществява, е чрез редовни проучвания на удовлетвореността на служителите. 

С Доклада за устойчиво развитие TOI TOI & DIXI иска да покаже по прозрачен и честен начин как подхожда към темата за устойчивото развитие и се утвърждава като пазарен лидер. Щастливи сме, че EKOTOI е част от групата на TOI TOI & DIXI и внедрява успешно в своята дейност политиките за устойчиво развитие на холдинга.  

Вижте целия Доклад на нашия уебсайт тук

0700 50 350 0700 50 350 Запитване Запитване Адрес Адрес