За целите на Общите условия, "Екотой-Сервиз" ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в българския Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 102878955, със седалище и адрес на управление: ул. "Банско шосе" № 15, гр. София, п.к. 1331, България, се нарича "ИЗПЪЛНИТЕЛ", а лицето сключващо договора за наем се нарича "ВЪЗЛОЖИТЕЛ".

1. Предмет на договора

1.1 Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да предоставя под наем оборудването и/или услугите описани в специалните условия.

1. 2 Възложителят декларира и гарантира, че няма качеството на потребител по смисъла на българското законодателство.

2. Цена и начин на плащане

2.1 Възложителят заплаща на Изпълнителя цената за наем и/или услуги по настоящия Договор в размер и по начин, определен в Общите условия.

2.2 Когато към момента на плащане на дължимата по договора цена, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ определена сума, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава съгласието си тя да бъде приспадната от неговите вземания по поредност на възникването.

2.3 В случай, че е налице повече от едно дължимо плащане по настоящия договор, всяко плащане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, независимо от посоченото от последния основание за плащане, погасява неговите задължения в следни ред:

2.4 В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е страна по повече от един договор с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и по който и да е такъв Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има просрочено парично задължение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да използва получената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по един от Договорите за покриване на просрочени плащания по друг Договор.

2.5 При забава на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща обезщетение в размер на 0.5% за всеки просрочен ден, до датата на постъпване на дължимата сума в посочената банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не повече от 10% общо.

3. Застраховка

3.1 Застраховката на предоставеното обурудване покрива периода, за който е сключен Договора, но не повече от една календарна година, считано от датата на сключване на Договора и покрива загуби и повреди на застрахования обект, пряко причинени от: пожар, вкл. последиците от гасене на пожара; удар от мълния; експлозия; имплозия; удар от летателен апарат, части от него или товара му; природни бедствия, вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед /не се покриват щети от натрупване при разчистване или друга човешка дейност/, замръзване, падащи дървета, клони или други външни обекти вследствие буря или градушка; проводна вода; удар от превозно средство или животно. Не се покриват щети от умишлен палеж, изложение на огън или топлина /вкл. за средства, чрез които се провежда огън или топлина/ с цел обработка, технологични детонации в горивни камери и щети на контактни и други елементи от електрически устройства и инсталации вследствие висока температура при късо съединение или токов удар/, щети от злоумишлено използване на взривни устройства и материали, щети, причинени от превозни средства, управлявани от застрахования или ползвателя на съоръженията (мобилните тоалетни кабини, контейнери и/или огради), при доказана негова вина от управляващите органи/.

3.2 При щети и повреди на предоставените за ползване съоръжения (мобилните тоалетни кабини, контейнери и/или огради), причинени от събития, които не са упоменати в предходната точка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща пълния им размер, респективно стойността на кабините по цени посочени в Приложение № 1 към настоящия договор /Ценоразпис/.

3.3 При липсата на предоставените за ползване съоръжения (мобилните тоалетни кабини, контейнери и/или огради), в следствие на кражба или други събития, които не са упоменати в предходните точки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на съоръженията, по цена посочена в Приложение № 1 към настоящия договор /Ценоразпис/.

4. Права и задължения на изпълнителя

4.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да постави съоръженията (мобилните тоалетни кабини, контейнери и/или огради)по брой, вид и местоположение съгласно възложената поръчка за ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в състоянието, в което се намират към момента на сключването на настоящия договор и отразено в двустранно подписан Приемо-Предавателен Протокол, който е неразделна част от същия.

4.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност относно точен срок на доставка и наличност на съоръженията (мобилните тоалетни кабини, контейнери и/или огради)до момента на получаване на подписания Договор.

4.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа хигиената на кабините и контейнерите съгласно договорения срок и брой сервизни обслужвания, като изпразва резервоара, почиства и дезинфекцира отвътре и отвън кабините, зарежда резервоара с екологична течност, зарежда с тоалетна хартия, транспортира и изхвърля фекалните отпадъци.

4.4 В случай, че констатира нередности при съхраняване и/или ползване на съоръженията (мобилните тоалетни кабини, контейнери и/или огради), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има право да прекрати едностранно Договора без срок на предизвестие и без съдебна намеса, като извести писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това. При сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ инструкция за правилно съхранение и експлоатация на тоалетните кабини и контейнерите.

4.5 При забавяне на плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ повече от 10 (десет) дни или при каквито и да било други причини или индикации за свръхзадлъжнялост, намаляла платежоспособност, или неплатежоспособност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има право да прекрати едностранно Договора без срок на предизвестие и без съдебна намеса, и да изиска незабавно връщане на мобилните тоалетни или да ги прибере обратно, по всяко време, дори и срещу волята на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯT се задължава предварително и по подходящ начин, чрез писмо по електронната поща на посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ електронен адрес за контакти (при подписване на договора), да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че ще предприеме действия по извънсъдебно събиране на негови неплатени парични задължения, включително и когато за целта ще се ползват услугите на трети лица (кредитни бюра, агенции за събиране на вземания и други). Информацията по предходното изречение задължително съдържа и данни за точния размер на претендираните парични задължения, за основанието, от което произтичат, както и за третото лице, което ще събира вземането.

4.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да запознае ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с мерките за безопасност и изискванията относно ползването и съхранението на съоръженията, предмет на Договора.

5. Права и задължения на възложителя

5.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да осигури достъпно и безпрепятствено място за съоръженията на не повече от 6 (шест) метра от пътя, за да бъде възможно поддържането им през договорения период. В противен случай се счита, че е извършено сервизно обслужване.

5.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не променя мястото на съоръженията, определено съгласно настоящия Договор, освен ако няма предварително писмено съгласие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

5.3 При необходимост от извънреден сервиз ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ незабавно.

5.4 В случай на възникнала повреда или констатирана щета /вж. т. 2.1, 2.2. и 2.3), или кражба ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да извести незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид не по-късно от 24 (двадесет и четири) часа от настъпване на събитието или през първия работен ден, след като събитието му е станало известно, в противен случай носи пълна имуществена отговорност. Уведомяването не освобождава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от отговорността по т. 2.1, 2.2. и 2.3.

5.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да използва съоръженията за рекламни цели - свои или чужди, в т. ч. да залепва стикери, етикети, плакати и др. В противен случай разходите по почистването са за негова сметка, или по цена, посочена в Приложение № 1 /Ценоразпис/. Отстраняването на замърсявания от строителни материали от съоръженията се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по цена, посочена в Приложение № 1 към настоящия договор /Ценоразпис/.

5.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва редовно и в уговорения срок плащанията за услугите по настоящия Договор. В противен случай при забава на плащането, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прибере съоръженията (мобилните тоалетни кабини, контейнери и/или огради)без предизвестие и в допълнение към всички други средства за защита, които могат да бъдат на разположение съгласно  настоящия Договор и/или приложимото законодателство

5.7 Трябва да пази в тайна цялата информация, произтичаща от настоящия договор, както и всичко, отнасящо се до дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.8 При изтичане срока на Договора, а също и в случай на предсрочното му прекратяване по каквато и да е причина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да върне всички съоръжения в рамките на 3 (три) календарни дни,  в състоянието, в което са били приети съгласно Приемно - предавателния протокол, приложен към настоящия Договор, като се отчете нормалното им изхабяване.

5.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури на мястото на локация на съоръженията свой служител или работник, който да е упълномощен да приеме /респективно да издаде след приключване на настоящия договор/ съоръженията, като това обстоятелство се удостоверява чрез разписването на Приемо-предавателния протокол, приложен към настоящия договор, предоставен му от служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.10 С факта на приемането на съоръженията за ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негови сътрудници, което се удостоверява от разписания Приемо - предавателен протокол, приложен към настоящия Договор, Страните приемат че са сключили настоящия Договор и са съгласни с всички негови условия. Към приемо-предавателния протокол се прилага един екземпляр от Договора и това се описва в протокола.

5.11 При откриване на производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7 (седем) дни от връчване на исковата молба или искането за обявяване в несъстоятелност.

6. Обработване на лични данни, съгласно Регламент ЕС 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните)

6.1 Страните, имайки предвид правилата, заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО, наричан за краткост по-надолу „регламент/а“, както и вътрешното законодателство на Република България в тази област, залагат следните правила при обработването на лични данни:

6.2 В случай, че някоя от страните установи нарушение на сигурността на обработването на личните данни, тя е длъжна да уведоми другата. Уведомлението за нарушение на сигурността следва да се извърши незабавно, но не по-късно от 3 (три) часа от установяването му и следва да съдържа минимум следната информация:

6.3 Страните се задължават да си съдействат при изпълнение на задълженията си, произтичащи от действащото законодателство за защита на личните данни.

6.4 При упражняване на всички права и задължения, произтичащи от горните нормативни актове, Страните са длъжни да действат добросъвестно, своевременно и без необосновано забавяне.

6.5 В случай на прекратяване действието на Договора или на дейностите по обработване на лични данни за целите на изпълнението на Договора, Страните се съгласяват, че по избор на другата Страна се задължават да заличат или върнат всички лични данни и да заличат съществуващите копия, освен ако правото на Европейския Съюз или правото на Република България не изисква тяхното съхранение.

6.6 В случай, че при виновно поведение на някоя от Страните в сферата на обработване на лични данни бъде реализирана административно — наказателна или гражданска отговорност спрямо другата Страна, то тогава последната има право да търси възстановяване на платеното, вкл. всички такси и разноски от виновната страна.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

7. Срок на договора

В случай, че нито една от Страните не уведоми писмено другата 15 (петнадесет) дни преди изтичане на срока на Договора, респективно на първоначалния срок на ползване на съответното оборудване, че желае прекратяването му, то Договорът се счита за продължен за неопределен срок. В този случай същият се прекратява с едномесечно писмено предизвестие.

8. Отговорност

8.1 В максималната степен, позволена от приложимото законодателство, всяка отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия Договор и/или свързана с него, независимо дали е договорна или извъндоговорна, независимо дали е към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или към трети страни, се ограничава до размера на фактурираните и събрано задължение по Договора.

8.2 Страните изрично се съгласяват, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за евентуални щети или вреди причинени от предоставеното под наем оборудване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неговите служители, контрагенти, партньори, подизпълнители посетители, клиенти и/или на негово имущество и/или на други трети лица и/или тяхното имущество.

9. Законосъобразност

9.1 Към датата на сключване на  настоящия Договор и по време на неговото изпълнение  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира, че е спазвал и ще спазва всички приложими закони (включително правила, стандарти, и разпоредби).

9.2 При изпълнение на своите задължения и упражняване на правата си по настоящия Договор Страните трябва да спазват всички приложими закони за борба с корупцията и/или санкциите в държавите, в които Страните имат своите основни или други места на стопанска дейност и в които извършват дейности по  настоящия Договор.

10. Прекратяване на договора

10.1 Прекратяването на настоящия Договор се извършва по някой от способите, посочени в подточките по-долу:

- при обявяване в несъстоятелност или ликвидация на една от Страните

- при възникване на обективна невъзможност за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на поетите по Договора задължения.

- в случай на клаузи 3.4 и 3.5 по-горе.

10.2 В случай, че някоя от Страните не изпълни виновно свое задължение по настоящия Договор то другата Страна има право да развали Договора чрез писмено уведомление до неизправната Страна, в което й дава подходящ срок за изпълнение, след което ще счита Договора за развален. Изправната Страна може да търси от неизправната всички вреди и пропуснати ползи извън уговорените по настоящия Договор санкции.

10.3 При изтичане на срока на предизвестието по т. 10.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши окончателно погасяване на дължимите суми към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на 3 (три) дни.

10.4 В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекрати настоящия Договор преди да изтече срокът на предизвестието по т. 10.2, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение в размер на таксата за сервизно обслужване за един месец.

11. Изменения

Всички изменения и допълнения в клаузите на този Договор се извършват в писмена форма с подписване на двустранни споразумения.

12. Прехвърляне на права

12.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да прехвърля правата и/или задълженията си по настоящия Договор на трета страна без изричното писмено съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

12.2 Страните изрично се съгласяват, че  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да възложи и/или прехвърли и/или да заложи част или всички свои права и задължения по  настоящия Договор на всяко трето лице, като писмено уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това, но без да е необходимо писмено одобрение от страна на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при такова възлагане/прехвърляне/залог, като изпълни всички уведомления/споразумения, които могат да се изискват съгласно приложимото законодателство.

13. Частична недействителност

Ако в даден момент някоя разпоредба или част от разпоредба на настоящия Договор е или стане невалидна, нищожна, незаконна или неприложима, тя следва да се счита за заличена, но това без това да засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби на  настоящия Договор.

14. Приложимо право и юрисдикция

14.1 Този Договор и всички извъндоговорни задължения, произтичащи от или във връзка с този Договор, се уреждат от законите на Република България.

14.2 Всички спорове (договорни и извъндоговорни), породени от този договор или отнасящи се до него и/или до услугите предоставяни във връзка с него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

15. Разни

15.1 Настоящият Договор се подписва в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

15.2 Всяка от Страните се съгласява, че  настоящия Договор и всички други документи, които трябва да бъдат предадени във връзка с него (като фактури, приемо-предавателни протоколи, уведомления и др.), могат да бъдат подписани по електронен път и че всички електронни подписи, фигуриращи в  настоящия Договор или в такива други документи, са равностойни на саморъчни подписи за целите на валидността, изпълнимостта и допустимостта.

15.3 Настоящият Договор се състави и подписа едновременно на български и на английски език. В случай на несъответствия между българския и английския текст, приоритет ще има българският текст.

0700 50 350 0700 50 350 Запитване Запитване Адрес Адрес