Импринт

ЕКОТОЙ-СЕРВИЗ ЕООД

ул. Банско шосе 15
1331 София

Тел. 0700 50 350

Имейл: ekotoi@ekotoi.bg
Уебсайт: www.ekotoi.bg

ЕИК: BG102878955

Управител
Филип Цветков

Длъжностно лице по защита на личните данни

Ако имате въпроси относно обработката на личните Ви данни, можете да се свържете директно с нашето длъжностно лице по защита на данните, което също така е на разположение с екипа си в случай на искания за информация, заявления или жалби.

Контакт:
Христина Пенчева
Тел.: +359896896030 
Имейл: hristina.pencheva@ekotoi.bg 

 

Отказ от отговорност

Отговорност за съдържанието

Съдържанието на този уебсайт е подготвено и съставено с голямо старание. Въпреки това не можем да поемем никаква отговорност за верността, пълнотата и актуалността на съдържанието. Ние носим отговорност като доставчик на услуги за собственото си съдържание на тези уебстраници съгласно общоприложимото законодателство. Като доставчик на услуги, обаче ние не сме задълженида наблюдаваме предаваната или съхраняваната информация, произхождаща от трети страни, или да търсим признаци за незаконна дейност. По този начин общите законови задължения за премахване или блокиране на достъпа до данни/информация остават незасегнати. Отговорността за това обаче възниква само от датата на получаване на информация за конкретно нарушение на закона. Ние ще премахнем съдържанието незабавно, след като сме информирани за такива законови нарушения.
 

Отговорност за връзки

Нашият сайт съдържа връзки към уебсайтове на трети страни, върху които нямаме контрол. Съответно не поемаме никаква отговорност за това съдържание на трети страни. Във всички случаи съответният доставчик или оператор носи отговорност за съдържанието на свързаните уебсайтове. Преди да бъдат предоставени връзките, свързаните уебсайтове бяха проверени за потенциални законови нарушения. При предоставянето на връзките не беше установено незаконно съдържание. Постоянното наблюдение на съдържанието на свързаните уебсайтове обаче представлява неразумна тежест при липса на конкретни признаци за незаконност. Ние ще премахнем такива връзки незабавно, след като имаме информация за евентуални законови нарушения.

 

Авторско право

Съдържанието и произведенията, предоставени на тези уебстраници от оператора на уебсайта, се регулират от българското законодателство за авторското право. Възпроизвеждането, редактирането, разпространението и всякаква форма на използване/експлоатация на материали, защитени с авторски права, са забранени без писменото съгласие на автора или създателя. Изтеглянето и копирането от този уебсайт са разрешени само за частна употреба с нетърговска цел. Всяко съдържание на този сайт, което не е създадено от оператора, се предоставя, без да се нарушават правата на трети лица. Съдържанието на трети страни е изрично обозначено като такова. Молим ви да ни уведомите за всяко нарушение на авторските права, което въпреки това ви стане известно. Ние ще премахнем такова съдържание незабавно, след като имаме информация за евентуални законови нарушения.
 

 

0700 50 350 0700 50 350 Запитване Запитване Адрес Адрес