Политика за поверителност на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В “ЕКОТОЙ-СЕРВИЗ” ЕООД ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА КЛИЕНТИ – ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

“ЕКОТОЙ-СЕРВИЗ” ЕООД, ЕИК 102878955, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Банско шосе 15, наричано за краткост „ЕКОТОЙ“ зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод доставка и цялостно сервизно обслужване на МОБИЛНИ И СТАЦИОНАРНИ САНИТАРНИ СИСТЕМИ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА: МОБИЛНИ ОБЕЗОПАСИТЕЛНИ И ПОСТОЯННИ МЕТАЛНИ ОГРАДНИ СИСТЕМИ, КОНТЕЙНЕРИ И ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ; ИЗПОМПВАНЕ НА УТАЙКИ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, БИТОВИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ. Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

ЕКОТОЙ, в качеството си на социално отговорен администратор на данни зачита правата и законните интереси на субектите на данните във връзка с обработването им, като осъзнава и възприема, че Обработването на лични данни следва да е предназначено да служи на човечеството. Правото на защита на личните данни не е абсолютно право, а трябва да бъде разглеждано във връзка с функцията му в обществото и да бъде в равновесие с другите основни права съгласно принципа на пропорционалност. Настоящиата политика за поверителност е съобразена с всички основни права и в нея се спазват свободите и принципите, признати от Хартата за основните права на Европейския съюз и Регламента.

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, и ще бъде достъпно в търговските обекти на дружеството и неговите партньори. Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което ползва или желае да ползва птредлаганите стоки или услуги, предоставяни от ЕКОТОЙ, включително и тези, предлагани онлайн чрез специализирана платформа или мобилно приложение;

1. Обработка и отговорност за личните Ви данни:

“ЕКОТОЙ СЕРВИЗ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Банско шосе 15, наричано за краткост „ЕКОТОЙ“ е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 102878955, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика. ЕКОТОЙ е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление: гр. София, ул. Банско шосе 15. По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате и към длъжностното лице по защита на данните  на следните координати за връзка: Христина Пенчева, тел.: 0896/896030, e-mail: hristina.pencheva@ekotoi.bg.

2. ЕКОТОЙ обработва следните данни на описаното по-долу правно основание и конкретни цели:

2.1. В зависимост от конкретните цели и основания ЕКОТОЙ обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

А) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на ЕКОТОЙ и клиента:

 • три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;

• три имена, ЕГН и рег. номер на пълномощно на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред ЕКОТОЙ;

• данни по документ за самоличност;

• данни, събирани при плащане, направено към ЕКОТОЙ - банкова информация, събирана при плащане, направено към ЕКОТОЙ;

• данни за ползваните от Вас услуги от портфолиото на ЕКОТОЙ;

 Б) Данни, изготвени и генерирани от ЕКОТОЙ в процеса на предоставяне на услугите:

• географски данни, касаещи предоставяне на услугите и доставката на стоките;

• видеонаблюдение при посещение в магазините, складовете, офисите и/или централния офис на ЕКОТОЙ, изготвено с оборудване за видеонаблюдение с цел осигуряване на безопастност и социална сигурност и с оглед осигуряване на необезпокоявано обслужване на посетителите в търговските обекти на ЕКОТОЙ;

• при посещение на уебсайта ни www.ekotoi.bg:

- кодът за статистика на Google Inc – google analytics обработва личните Ви данни съобразно политиката за поверителност на Google Inc, поместена на  https://policies.google.com/privacy#infocollect;

- кодът за статистика на Yandex обработва личните Ви данни съобразно политиката за поверителност на Yandex Metrica, поместена на  https://metrica.yandex.com/about/info/privacy-policy;

• информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от вас;

• данни за предпочитаните от Вас услуги.

2.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

А) Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договора за доставка на стоки или изпълнение на услуги. ЕКОТОЙ обработва данните Ви за следните цели:

• Идентифициране на клиент при: сключване, изменение и прекратяване на договор за услуги или доставка на стоки; изпълнение на заявки за предоставяне на информация относно потребление; разяснения за ползваните услуги и доставка на стоки, плащане на сметки и адресиране на оплакване/жалба. Идентифицирането на клиент се извършва по всички търговски и комуникационни канали - търговски обект, онлайн платформа, продажба от разстояние, обекти и телефонни оператори, представители и дистрибутори на услуги, електронна форма за контакт;

• Актуализиране на Вашите лични данни или на информацията за ползваните услуги или доставяните стоки по Ваша заявка за корекция/изменение на данни/услуги или доставяни стоки;

• Обем и вид клиентско потребление, следствие от Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и ЕКОТОЙ от измами и злоупотреби от трети лица; доставени и предстоящи за доставка стоки или услуги; стойност по фактура. Разяснение на фактури/месечни такси и предоставяне на справки за ползвани и прекратени услуги и доставени стоки;

• Изготвяне на предложения за сключване на договори от разстояние и договори извън търговския обект, обслужване на отказ от сделка;

• Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби; Корекции на дължими суми при наличие на основание за това;

 • Техническа поддръжка и отстраняване на повреди и всякакви технически проблеми свързани с оборудването - на място или чрез средства за дистанционна комуникация.;

• Плащане на сметки, разсрочване, опрощаване, отсрочване на дължими суми;

• Проверка на техническа възможност за предоставяне на услуга;

• Гаранционно и сервизно обслужване на оборудването;

• Осигуряване защита и сигурност на компютърната и клоновата мрежа на ЕКОТОЙ;

 Б) В изпълнение на свои законови задължения, ЕКОТОЙ обработва данните Ви за следните цели:

• Издаване на фактури, изготвяне на детайлизирана справка за потреблението на Услугите и доставените стоки;

• Указвне на съдействие на държавните институции при осъществяване на данъчен контрол.

• Предоставяне на информация за клиента и ползваните от него услуги или доставени стоки по запитване/искане/проверка от компетентен орган;

• Управление на предоставени съгласия;

• Съгласуване на скици и проекти преди реализация на проекти;

• Предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите и на Комисията за защита на личните данни, във връзка с изпълняване на задълженията, произтичащи от съответните нормативни актове;

• Предоставяне на информация на съда и трети лица в рамките на производства;

• За удостоверяване на възраст в случай, че такава се изисква по закон.

• Продажба на вземания от клиенти; предоставяне на информация за дълга на цесионера - договори, протоколи, месечни сметки/фактури;

• Справки за продадени задължения по договори за цесия за целите на потвърждаване на прехвърлянето на вземанията;

В) ЕКОТОЙ обработва данните Ви и за целите на следните наши легитимни интереси:

• Повишаване на качеството на стоките и услугите, предоставяни от предприятието.

 • Обработване на данните от Вашите сметки/фактури за други цели, съвместими с първоначалната цел за събирането им и осигуряващи както достоверен анализ на наши продукти и услуги, така и оценка на тяхната полезност за потребителското търсене.

• Подготовка и съхранение на статистическа информация и справки в агрегиран вид - ЕКОТОЙ извършва посочения анализ с цел развитие и усъвършенстване на продуктовата си гама от стоки и услуги и за подобряване на обслужването на клиентите;

• Изчисляване броя на потребители, потребяващи конкретни стоки или услуги;

Г) ЕКОТОЙ обработва съответните данни, предоставени със съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

• За участия в игри и томболи, организирани от ЕКОТОЙ.

• За получаване и/или предоставяне на информация/оферти/периодичен бюлетин за продукти и услуги, ако Вие сте изразили съгласие за получаване на такава информация.

• Периодично получаване на информационен електронен бюлетин, съставен от предприятието.

 • Извършване на видеонаблюдение в помещенията на ЕКОТОЙ, с цел осигуряване на безопастност, социална сигурност и предотвратяване на злоупотреби.

3. Категории лица, които получават достъп и обработват личните данни:

3.1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с ЕКОТОЙ – обработват личните Ви данни от името на ЕКОТОЙ или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни

• Лица, които по възлагане на ЕКОТОЙ поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;

• Лица, предоставящи услуги по сервизна поддръжка на предоставените стоки и услуги;

• Агенции, събиращи неплатени клиентски задължения от името на ЕКОТОЙ.

• Лица, осъществяващи дейности по инсталация и/или поддръжка на адреса за предоставяне на услугата или доставяне на стоката;

• Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;

• Лица, извършващи консултантски услуги в сферата на защита на личните данни.

3.2. Други администратори на лични данни, на които ЕКОТОЙ предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име Цесионери – страна по договори за цесия, с които ЕКОТОЙ прехвърля (продава) Вашите непогасени задължения; Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от ЕКОТОЙ предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

3.3. Съвместни администратори на лични данни, които съвместно с ЕКОТОЙ определят целите и средствата на обработване на личните Ви данни;

4. Срок за съхранение на личните данни.

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

4.1 Личните данни, обработвани с цел сключване и изпълнение на договор за предоставяне на Услуга, доставка на стоки се съхраняват за срока на действие на договора, както и шест месеца след окончателното уреждате на всички финансови отношения между страните;

4.2 Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчен контрол, като примерно, но не само – фактури, дебитни известия, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи и др., се съхраняват поне 5 /пет/ години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок.

4.3 ЕКОТОЙ може да съхранява някои от личните Ви данни за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договор за предоставяне на услуги, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.

4.4 Картина (Видеозапис) се съхранява до изчерпване на дисковото пространство на записващото устройство, но не повече от 30 /тридесет/ дни от създаване на записа.

 

5. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от ЕКОТОЙ и какви действия следва да предприемете, за да ги упражните:

По отношение Вашите лични данни имате следните права:

5.1. да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Може да поискате от ЕКОТОЙ информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни;

5.2. да изискате да се коригират личните Ви данни когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка;

5.3. да изискате да се изтрият личните Ви данни, само в някой от следните случаи:

5.4. да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някой от следните случаи:

5.5. да поискате пренос на личните ви данни, които ви засягат и които вие сте ни предоставили, включващо получаването им от ЕКОТОЙ в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и прехвърлянето им на друг администратор на лични данни. Правото Ви на преносимост касае лични данни, за които са налице следните условия:

5.6. да възразите пред ЕКОТОЙ по всяко време и по Ваши лични причини с оглед конкретната ситуация, срещу обработването лични данни, отнасящи се до Вас, което е основано на необходимостта от изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или за които сме посочили, че обработваме за наш легитимен интерес. Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, ЕКОТОЙ ще прекрати обработването им за посочената цел. Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за останалите цели, ЕКОТОЙ ще Ви отговори в разумен срок, но не по-дълъг от един месец, дали намира същото за основателно и съответно дали ще прекрати обработването на съответните лични данни за тези цели.

5.7. по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие като заявите изричното си желание чрез търговската мрежа и каналите за комуникация с ЕКОТОЙ.

5.8. да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни в случай, че считате че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени. В случай, че изрично не е посочен конкретен начин, за да упражните правата си следва да подадете изрично писмено заявление във всеки един търговски обект на ЕКОТОЙ.

6. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на ЕКОТОЙ и какви са последиците от това?

За да сключим договор с Вас и за да Ви предоставяме заявените от Вас стоки и/или услуги, ние се нуждаем от определени данни, които са необходими за сключване и изпълнение на съответния договор, както и за изпълнение на нормативните задължения на ЕКОТОЙ. Непредоставянето на следните данни препятства възможността ЕКОТОЙ да сключи договор с Вас:

• три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес;

• три имена и ЕГН и рег. номер на пълномощно на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред ЕКОТОЙ;

• данни по документ за самоличност;

• данни, събирани при плащане, направено към ЕКОТОЙ - банкова информация, събирана при плащане, направено към ЕКОТОЙ.

7. Плъгини и инструменти

YouTube

В този уебсайт са вградени видеоклипове от уебсайта YouTube. Оператор на уебсайта е Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Ако посетите страница на този уебсайт, в която е вграден YouTube, ще бъде установена връзка със сървърите на YouTube. В резултат на това сървърът на YouTube ще бъде уведомен коя от нашите страници сте посетили.

Освен това YouTube ще може да поставя различни бисквитки на Вашето устройство или сравними технологии за разпознаване (напр. снемане на пръстови отпечатъци от устройството). По този начин YouTube ще може да получи информация за посетителите на този уебсайт. Наред с други неща, тази информация ще бъде използвана за генериране на видео статистика с цел подобряване на удобството на сайта за потребителите и предотвратяване на опити за извършване на измами.

Ако сте влезли в профила си в YouTube, докато посещавате нашия сайт, Вие давате възможност на YouTube да разпредели директно вашите модели на сърфиране към Вашия личен профил. Имате възможност да предотвратите това, като излезете от профила си в YouTube.

Използването на YouTube се основава на интереса ни да представим нашето онлайн съдържание по привлекателен начин. В съответствие с чл. 6, раздел 1, буква е) от ОРЗД това е легитимен интерес. Ако е поискано съответното споразумение, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, ал. 1, буква а от ОРЗД; споразумението може да бъде оттеглено по всяко време.

За повече информация относно начина, по който YouTube обработва данните на потребителите, моля, направете справка с Политиката за поверителност на данните на YouTube под: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
 

Adobe шрифтове

За да се гарантира еднаквото изобразяване на определени шрифтове, този уебсайт използва шрифтове, наречени Adobe Fonts, предоставени от Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, САЩ (Adobe).

Когато влизате в страниците на този уебсайт, вашият браузър автоматично ще зареди необходимите шрифтове директно от сайта на Adobe, за да може да ги покаже правилно на Вашето устройство. В резултат на това браузърът Ви ще установи връзка със сървърите на Adobe в САЩ. По този начин Adobe научава, че вашият IP адрес е бил използван за достъп до този уебсайт. Според информацията, предоставена от Adobe, няма да бъдат съхранявани "бисквитки" във връзка с предоставянето на шрифтовете.

Данните се съхраняват и анализират въз основа на чл. 6, раздел 1, буква е) от ОРЗД. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от еднакво представяне на шрифта на уебсайта на оператора. Ако е получена съответна декларация за съгласие (напр. съгласие за архивиране на "бисквитки"), данните се обработват изключително въз основа на чл. 6, раздел 1, буква а) от ОРЗД. Всяко такова съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

За повече информация относно шрифтовете на Adobe, моля, прочетете политиките в раздел: https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Декларацията за поверителност на данните на Adobe може да бъде разгледана под: https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

Google карти

Този уебсайт използва картографската услуга Google Maps. Доставчикът е Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

За да се даде възможност за използване на функциите на Google Maps, трябва да се съхрани Вашият IP адрес. По правило тази информация се прехвърля на един от сървърите на Google в САЩ, където се архивира. Операторът на този уебсайт няма контрол върху прехвърлянето на данните.

Използваме Google Maps, за да представим онлайн съдържанието си по атрактивен начин и за да улесним намирането на местата, разкрити на нашия уебсайт. Това представлява легитимен интерес, както е определено в чл. 6, раздел 1, буква е от ОРЗД. Ако е получена съответна декларация за съгласие, данните се обработват изключително въз основа на чл. 6, раздел 1, буква а от ОРЗД. Тази декларация за съгласие може да бъде оттеглена по всяко време.

За повече информация относно обработката на потребителски данни, моля, прегледайте Декларацията за поверителност на данните на Google под: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

META


Facebook Pixel

Нашият уебсайт използва пиксела за действие на посетителите от Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") за измерване на конверсиите.

Това дава възможност да се проследи поведението на посетителите на страницата, след като са били пренасочени към уебсайта на доставчика чрез кликване върху реклама във Facebook. Това позволява да се оцени ефективността на рекламите във Facebook за целите на статистиката и пазарните проучвания и да се оптимизират бъдещите рекламни мерки.

Събраните данни са анонимни за нас като оператор на този уебсайт, не можем да правим никакви заключения за самоличността на потребителите. Данните обаче се съхраняват и обработват от Facebook, така че да е възможна връзка със съответния потребителски профил и Facebook да може да използва данните за собствени рекламни цели в съответствие с политиката за използване на данни на Facebook. Това позволява на Facebook да показва реклами на страниците на Facebook, както и извън Facebook. Това използване на данните не може да бъде повлияно от нас като оператор на сайта.

Допълнителна информация за защитата на личните данни можете да намерите в политиката за поверителност на Facebook: www.facebook.com/about/privacy/.

Можете също така да деактивирате функцията за ремаркетинг "Custom Audiences" в раздела за настройки за реклами на адрес www.facebook.com/ads/preferences/. За да направите това, трябва да сте влезли в профила си във Facebook.

Ако нямате акаунт във Facebook, можете да деактивирате базираните на употребата реклами от Facebook на уебсайта на Европейския алианс за интерактивна цифрова реклама: YourOnlineChoices.eu - Вашият избор.

 

MailChimp

При изпращане на запитване за оферта, Вие се съгласявате да получавате нашия информационен бюлетин. За целите на информационния бюлетин използваме услугите на платформата MailChimp. Допълнителна информация за защитата на личните данни можете да намерите в политиката за поверителност на MailChimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

0700 50 350 0700 50 350 Запитване Запитване Адрес Адрес