Потребители

Forgotten password?

Световен ден на околната среда 2019: Какво причинява замърсяването на въздуха?

Какво количество замърсен въздух вдишваме зависи от много фактори, като например достъпа до чиста енергия за готвене. Трафикът в пиковите часове също е очевиден източник на замърсяване.

Никой не е защитен от замърсяване, което произлиза от пет основни човешки източника. Те изхвърлят редица вредни вещества в атмосферата като въглероден оксид, въглероден диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, приземен озон, прахови частици, серен диоксид, въглеводороди и олово, които са вредни за човешкото здраве.

  • Домакинство

Основният източник на замърсяването на въздуха в домакинствата е изгарянето на изкопаеми горива, дървесина и други, които се ползват за готвене, отопление и осветление на домовете. Около 3,8 милиона преждевременни смъртни случаи са причинени от замърсяването на въздуха в закрити помещения всяка година, като по-голямата част от тях са в развиващия се свят. От 193 страни, 97 страни са увеличили процента на домакинствата, които имат достъп до по-чисти горива. Три милиарда души обаче продължават да използват твърди горива за готвене на открито, отопление и осветление. Купуването на по-чисти, по-модерни печки и горива може да намали рисковете от болести и да спаси животи.

  • Индустрия

В много страни производството на енергия е водещ източник на замърсяване на въздуха. Електрическите централи за изгаряне на въглища имат основен принос. Индустриалните процеси и използването на разтворители в химическата и минната промишленост също замърсяват въздуха.

Политиките и програмите, насочени към повишаване на енергийната ефективност и производството от възобновяеми източници, имат пряко въздействие върху качеството на въздуха в страната. В момента 82 от общо 193 страни имат стимули, които насърчават инвестициите в производството на възобновяема енергия, по-чисто производство, енергийна ефективност и контрол на замърсяването.

  • Транспорт

Глобалният транспортен сектор представлява почти една четвърт от свързаните с енергията емисии на въглероден диоксид. Тези транспортни емисии са свързани с близо 400 000 преждевременни смъртни случаи. Почти половината от всички смъртни случаи, причинени от замърсяването на въздуха заради транспорта, са в следствие на дизелови емисии. Хората, които живеят най-близо до главните пътни артерии, са с до 12% по-вероятно да бъдат диагностицирани с деменция.

Намаляването на емисиите, причинени от превозни средства, е важна намеса за подобряване на качеството на въздуха, особено в градските райони. Политиките и стандартите, които изискват използването на по-чисти горива и подобрени стандарти, могат да намалят емисиите от превозни средства с 90% или повече.

  • Селско стопанство

Има два основни източника на замърсяване на въздуха от селското стопанство: добитък, който произвежда метан и амоняк, и изгаряне на селскостопански отпадъци. Емисиите на метан допринасят за приземния озон, който причинява астма и други респираторни заболявания. Метанът също е по-силен газ за глобално затопляне от въглеродния диоксид - неговото въздействие е 34 пъти по-голямо за 100-годишен период. Около 24% от всички емисии на парникови газове в света идват от земеделие, горско стопанство и други.

Има много начини за намаляване на замърсяването на въздуха от този източник. Хората могат да преминат към растителна диета и/или да намалят разхищаването на храни, докато земеделските стопани могат да намалят метана от добитъка, като оптимизират усвояването на фуражите и подобряват пашата и управлението на пасищата.

  • Отпадъци

Отвореното изгаряне на отпадъци и органичните отпадъци в депата освобождават в атмосферата вредни диоксини, метан и черен въглерод. В световен мащаб около 40% от отпадъците се изгарят на открито. Най-сериозен е проблемът в урбанизиращите региони и развиващите се страни. Изгарянето на открито на селскостопански и/или битови отпадъци се практикува в 166 от 193 страни.

Разделянето на органичните отпадъци и превръщането им в биоенергия подобрява почвеното плодородие и осигурява алтернативен източник на енергия. Намаляването на приблизително една трета от изгубената или изхвърлена храна също може да подобри качеството на въздуха.

Не всички замърсявания на въздуха идват от човешката дейност. Вулканични изригвания, прашни бури и други природни процеси също предизвикват проблеми. От особено значение са пясъчните и праховите бури. Фините частици прах могат да пътуват хиляди мили, които също могат да носят патогени и вредни вещества, причинявайки остри и хронични дихателни проблеми.