Потребители

Forgotten password?

Спазва ли се Европейският стандарт за мобилни тоалетни кабини в България?

Със статията „Ние създаваме стандарти“ преди време ви бяхме запознали с Европейския стандарт EN 16194:2012 за мобилни тоалетни кабини без канализационна връзка, който определя изискванията за обслужване по отношение на използването на тоалетни кабини и санитарни продукти, като спазва нормите за хигиена, здраве и безопасност в 32 страни. Стандартът, който е приет и в България от 17 октомври 2012 г., регламентира също така необходимите изисквания за тоалетните кабини и санитарните продукти, начина на почистването, броя на поставените тоалетни кабини, местонахожденията им и интервалите, на които се почистват и се извозват отпадните води и фекалната маса.

Тема на днешната статия, обаче е неетичната конкуренция в страната и неспазването дори и на минималните изисквания на стандарта. EKOTOI установи нарушения на точка 5.1.1, касаещи общите изисквания към мобилните тоалетни, а именно, че на външната част на всяка кабина трябва ясно и четливо да бъде посочено името и телефонният номер на фирмата, която е отдала под наем кабината и която извършва сервизното ѝ обслужване. Липсата на тази информация е предпоставка за осъществяването на нерегламентирани договори и не позволява да се потърси отговорност в случай на неправомерно изхвърляне на отпадните води или други нередности. Мобилните тоалетни кабини, които се отдават под наем без обозначение на фирма и телефонен номер, са абсолютно нарушение на Европейския стандарт EN 16194:2012.

За да сте сигурни, че ще получите услуга, съобразена с изискванията на стандарта, EKOTOI препоръчва на всеки настоящ и бъдещ клиент да изисква от наемодателите тоалетните кабини да бъдат със стикери/табели, които да посочват ясно името на фирмата и телефонен номер за връзка. Обърнете внимание и на почистващите автомобили. Те също трябва да имат фирмено обозначение, защото в случай на нерегламентирано изхвърляне на отпадни води, е важно да се подаде сигнал към РИОСВ с точни данни за нарушителя.

EKOTOI гарантира високо качество на оборудването и услугите, които предлага, като ясно обозначава продуктите с фирменото лого.

EKOTOI не просто работи спрямо нормите за хигиена, здраве и безопасност, тя самата създава стандарти в областта на мобилната санитарна техника.