Потребители

Forgotten password?

Декларация на Ръководството на EKOTOI за политиката по управление на качеството, околната среда, на здравето и безопасността при работа

При осъществяване на основната си дейност дружеството изпълнява:

Предлагане, доставка и цялостно сервизно обслужване на мобилни и стационарни санитарни системи; отдаване под наем и продажба на: мобилни обезопасителни и постоянни метални оградни системи, контейнери и офис обзавеждане; изпомпване на утайки и транспортиране на отпадни води, битови и строителни отпадъци; дезинсекция, дезинфекция и дератизация.

За да запази съществуващите и разшири пазарните си позиции „ЕКОТОЙ-СЕРВИЗ” ООД  изгражда своята политика по отношение управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа като си поставя следните цели и ангажименти:

  • Да усъвършенства дейността си, като се стреми да отговори на изискванията на българските и международни стандарти;
  • Да постигне, поддържа и непрекъснато да подобрява качеството на извършваните услуги в съответствие с изискванията на българските и международни стандарти по отношение на техническото равнище и качество и безопасност за здравето на работещите;
  • Да се съобрази с нормативните актове, свързани с дейността й, опасностите и рисковете за здравето и безопасността при работа, въздействията върху околната среда, със своите технически възможности, финансови, търговски и управленски умения, както и с мнението на заинтересуваните страни;
  • Да събира информация от клиентите за качеството на извършваните услуги.

За достигане на поставените си цели ръководството на „ЕКОТОЙ-СЕРВИЗ” ООД  разработва политика по качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд насочена към гарантирана защита интересите на своите работници и служители, така и на сегашни и бъдещи клиенти, като изгражда и поддържа сертифицирана интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.

Вижте повече: